DÂY CUROA BANDO

DÂY ĐAI THANG

DÂY ĐAI THANG A

Đặc tính:

Dây Curoa Thang Bản A/B/C/D
Thương Hiệu: Bando

Model

A20, A30, A40,A50,A60,A100,..

DÂY ĐAI THANG B

Đặc tính:

Dây Curoa Thang Bản A/B/C/D
Thương Hiệu: Bando

Model

B40, B50, B60, B100, B120, B150, B180,…

DÂY ĐAI THANG C

Đặc tính:

Dây Curoa Thang Bản A/B/C/D
Thương Hiệu: Bando

Model

C100, C105, C120, C155, C175, C250,…

DÂY ĐAI THANG D

Đặc tính:

Dây Curoa Thang Bản A/B/C/D
Thương Hiệu: Bando

Model

D100, D105, D120, D155, D175, D250,…

DÂY ĐAI THANG RPF – AX

Đặc tính:

Dây Curoa Thang RPF – AX – BX – CX
Thương Hiệu: Bando

Model

RPF 5400, RPF 5410, RPF 5440, RPF 5610

DÂY ĐAI THANG RPF – BX

Đặc tính:

Dây Curoa Thang RPF – AX – BX – CX
Thương Hiệu: Bando

Model

RPF 5400, RPF 5410, RPF 5440, RPF 5610

DÂY ĐAI THANG RPF – CX

Đặc tính:

Dây Curoa Thang RPF – AX – BX – CX
Thương Hiệu: Bando

Model

RPF 3400, RPF 3440, RPF 3470, RPF 3490, RPF 3490, RPF 3500, RPF 3620, RPF 3720

DÂY ĐAI THANG SPA

Đặc tính:

Dây Curoa Thang SPA, SPB, SPC, SPZ
Thương Hiệu: Bando

Model

SPA 1207, SPA 1382, SPA 1657, SPA 2120, SPA 3550,..

DÂY ĐAI THANG SPB

Đặc tính:

Dây Curoa Thang SPA, SPB, SPC, SPZ
Thương Hiệu: Bando

Model

SPB 1550, SPB 2000, SPB 4000, SPB 5000, SPB 6700

DÂY ĐAI THANG SPC

Đặc tính:

Dây Curoa Thang SPA, SPB, SPC, SPZ
Thương Hiệu: Bando

Model

SPC 2120, SPC 2500, SPC 4000, SPC 4750, SPC 5100

DÂY ĐAI THANG SPZ

Đặc tính:

Dây Curoa Thang SPA, SPB, SPC, SPZ
Thương Hiệu: Bando

Model

SPZ 1320, SPZ 1560, SPZ 2700, SPZ 3000

DÂY ĐAI THANG 3V

Đặc tính:

Dây Curoa Thang 3V, 5V, 8V
Thương Hiệu: Bando

Model

3V 425, 3V 950, 3V 1000, 3V 1250

DÂY ĐAI THANG 5V

Đặc tính:

Dây Curoa Thang 3V, 5V, 8V
Thương Hiệu: Bando

Model

5V 710 , 5V 950, 5V 1050, 5V 1270, 5V1900

DÂY ĐAI THANG 8V

Đặc tính:

Dây Curoa Thang 3V, 5V, 8V
Thương Hiệu: Bando

Model

8V 1400, 8V 2500, 8V 3550, 8V 3750, 8V 4000

DÂY ĐAI THANG RĂNG

DÂY ĐAI THANG RĂNG XPA

Đặc tính:

Dây Curoa Đai Thang Răng XPA, XPB, XPZ
Thương Hiệu: Bando

Model

XPA 1457, XPA 1832, XPA 1950, XPA 1982, XPA 2732

DÂY ĐAI THANG RĂNG XPB

Đặc tính:

Dây Curoa Đai Thang Răng XPA, XPB, XPZ
Thương Hiệu: Bando

Model

XPB 1500, XPB 2240, XPB 2360, XPB 2800, XPB 3250

DÂY ĐAI THANG RĂNG XPZ

Đặc tính:

Dây Curoa Đai Thang Răng XPA, XPB, XPZ
Thương Hiệu: Bando

Model

XPZ 1140, XPZ 1400, XPZ 1587, XPZ 2240, XPZ 2360

DÂY ĐAI THANG RĂNG 3VX

Đặc tính:

Dây Đai Thang Răng 3VX, 5VX
Thương Hiệu: Bando

Model

3VX 500, 3VX 530, 3VX 600, 3VX 850, 3VX 950

DÂY ĐAI THANG RĂNG 5VX

Đặc tính:

Dây Đai Thang Răng 3VX, 5VX
Thương Hiệu: Bando

Model

5VX 530, 5VX 630, 5VX 710, 5VX 1120, 5VX 1900

DÂY CUROA RĂNG

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG S3M

Đặc tính:

Dây Curoa 1 Mặt Răng S3M, S5M, S8M, S14M

Thương Hiệu: Bando

Model

S3M 201, S3M 252, S3M 420, S3M540

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG S5M

Đặc tính:

Dây Curoa 1 Mặt Răng S3M, S5M, S8M, S14M

Thương Hiệu: Bando

Model

S5M 350, S5M 550,  S5M 920, S5M 1000, S5M 1225

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG S8M

Đặc tính:

Dây Curoa 1 Mặt Răng S3M, S5M, S8M, S14M

Thương Hiệu: Bando

Model

S8M 880, S8M 960, S8M 2000, S8M 2120, S8M 3600

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG S14M

Đặc tính:

Dây Curoa 1 Mặt Răng S3M, S5M, S8M, S14M

Thương Hiệu: Bando

Model

S14M 1120, S14M 1610, S14M 1778, S14M 2590, S14M 3850

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG 8M

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng 8M, 14M
Thương Hiệu: Bando
Model

8M: 800H8M, 880H8M , 1248 H8M , 1120H8M,  1360H8M, 1440H8M , 2000H8M, 1600H8M, 3048H8M

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG 14M

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng 8M, 14M
Thương Hiệu: Bando
Model

1540H14M, 1610 H14M, 1890 H14M, 2100H14M

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG DS5M

Đặc tính:
Dây Curoa 2 Mặt Răng DS5M, DS8M, DS14M
Thương Hiệu: Bando
Model

DS5M 435, DS5M 1125, DS5M 1270, DS5M 1595, DS5M 2000

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG DS8M

Đặc tính:
Dây Curoa 2 Mặt Răng DS5M, DS8M, DS14M
Thương Hiệu: Bando
Model

DS8M720, DS8M 1440, DS8M 1600, DS8M 2000, DS8M 3200

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG DS14M

Đặc tính:
Dây Curoa 2 Mặt Răng DS5M, DS8M, DS14M
Thương Hiệu: Bando
Model

DS14M 1652, DS14M 2002, DS14M 2800, DS14M 4004

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG DH

Đặc tính:
Dây Curoa 2 Mặt Răng DH, DL
Thương Hiệu: Bando
Model

600DH, 900DG, 1000DH, 1100DH, 1250DH

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG DL

Đặc tính:
Dây Curoa 2 Mặt Răng DH, DL
Thương Hiệu: Bando
Model

270DH, 420 DL, 450DL,480DL

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG L

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng XL, L, H, XH
Thương Hiệu: Bando
Model

255L, 480L. 480L, 540L,600L

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG XL

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng XL, L, H, XH
Thương Hiệu: Bando
Model

120XL, 190XL, 200XL, 290XL

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG H

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng XL, L, H, XH
Thương Hiệu: Bando
Model

480H, 600H, 700H, 900H, 1400H

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG XH

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng XL, L, H, XH
Thương Hiệu: Bando
Model

700XH, 840XH, 980XH, 1120 XH, 1400XH

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG PU T5

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng PU T5, T10
Thương Hiệu: Bando
Model

T5 500, T5 610, T5 750, T5 690

DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG PU T10

Đặc tính:
Dây Curoa 1 Mặt Răng PU T5, T10
Thương Hiệu: Bando
Model

T10 610, T10 810, T10 960, T10 1010, T10 1610

DÂY CUROA 2 MẶT RĂNG PU DT10

Đặc tính:
Dây Curoa 2 Mặt Răng PU DT10
Thương Hiệu: Bando
Model

DÂY CUROA CHUYÊN DÙNG

DÂY CUROA BIẾN TỐC

Đặc tính:
Dây Curoa Biến Tốc
Thương Hiệu: Bando
Model

615VA 22-22, 815VA 22-22, 850VA 22-22, 750VB 3022, 800VB 25-30

DÂY CUROA LỤC GIÁC

Đặc tính:
Dây Curoa Lục Giác
Thương Hiệu: Bando
Model

AA 190, AA86, BB110, BB106, BB104

DÂY CUROA QUẢ BẦU

Đặc tính:
Dây Curoa Quả Bầu
Thương Hiệu: Bando
Model

C20x71, C20x91, C20x94