DÂY ĐAI THANG RĂNG XPZ

XPZ 1140, XPZ 1400, XPZ 1587, XPZ 2240, XPZ 2360