DÂY CUROA LỤC GIÁC

AA 190, AA86, BB110, BB106, BB104