DÂY CUROA 1 MẶT RĂNG XH

700XH, 840XH, 980XH, 1120 XH, 1400XH