Ly hợp bột từ cốt âm FL06K, FL15K, FL25K, FL50K, FL100K, FL200K, FL400K

Ly hợp bột từ cốt âm FL06K, FL15K, FL25K, FL50K, FL100K, FL200K, FL400K