LRS-35|LRS-50|LRS-75|LRS-100|LRS-150|LRS-200|LRS-350|LRS-450|LRS-600

LRS-35-5, LRS-35-12, LRS-35-24 và LRS-35-48:

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng sản phẩm nguồn Mean Well LRS-35, bao gồm các mẫu LRS-35-5, LRS-35-12, LRS-35-24 và LRS-35-48.

 • LRS-35-5: Nguồn này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 7A, tổng công suất 35W.
 • LRS-35-12: Nguồn này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 3A, tổng công suất 36W.
 • LRS-35-24: Nguồn này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 1.5A, tổng công suất 36W.
 • LRS-35-48: Nguồn này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 0.75A, tổng công suất 36W.

LRS-50-5, LRS-50-12, LRS-50-24 và LRS-50-48:

Dưới đây là thông tin chi tiết về các mẫu sản phẩm trong dòng Mean Well LRS-50, bao gồm LRS-50-5, LRS-50-12, LRS-50-24 và LRS-50-48:

 • LRS-50-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 10A, tổng công suất là 50W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 85%.
 • LRS-50-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 4.2A, tổng công suất là 50.4W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 88%.
 • LRS-50-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 2.2A, tổng công suất là 52.8W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 89%.
 • LRS-50-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 1.1A, tổng công suất là 52.8W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 90%.

LRS-75-5, LRS-75-12, LRS-75-24 và LRS-75-48:

Dưới đây là thông tin chi tiết về các mẫu sản phẩm trong dòng Mean Well LRS-75, bao gồm LRS-75-5, LRS-75-12, LRS-75-24 và LRS-75-48:

 • LRS-75-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 15A, tổng công suất là 75W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 85%.
 • LRS-75-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 6.3A, tổng công suất là 75.6W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 88%.
 • LRS-75-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 3.2A, tổng công suất là 76.8W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 89%.
 • LRS-75-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 1.6A, tổng công suất là 76.8W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 89.5%.

 LRS-100-5, LRS-100-12, LRS-100-24, và LRS-100-48

Dòng sản phẩm Mean Well LRS-100 là một dòng nguồn cung cấp điện chuyển đổi AC-DC đơn ra với công suất 100W. Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu LRS-100-5, LRS-100-12, LRS-100-24, và LRS-100-48, cung cấp các điện áp đầu ra khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, viễn thông, tự động hóa và hơn thế nữa.

 • LRS-100-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 20A, tổng công suất là 100W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 85%.
 • LRS-100-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 8.5A, tổng công suất là 102W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 88%.
 • LRS-100-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 4.5A, tổng công suất là 108W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 89%.
 • LRS-100-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 2.3A, tổng công suất là 110.4W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 90%.

LRS-150-5, LRS-150-12, LRS-150-24, và LRS-150-48

Dòng sản phẩm Mean Well LRS-150 là một dòng nguồn cung cấp điện chuyển đổi AC-DC đơn ra với công suất 150W. Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu LRS-150-5, LRS-150-12, LRS-150-24, và LRS-150-48, cung cấp các điện áp đầu ra khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, viễn thông, tự động hóa và hơn thế nữa.

 • LRS-150-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 30A, tổng công suất là 150W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 86%.
 • LRS-150-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 12.5A, tổng công suất là 150W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 89%.
 • LRS-150-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 6.5A, tổng công suất là 156W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 91%.
 • LRS-150-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 3.3A, tổng công suất là 158.4W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 92%.

LRS-200-5, LRS-200-12, LRS-200-24, và LRS-200-48,

Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu LRS-200-5, LRS-200-12, LRS-200-24, và LRS-200-48, cung cấp các điện áp đầu ra khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, viễn thông, tự động hóa và hơn thế nữa.

 1. LRS-200-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 40A, tổng công suất là 200W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 86.5%.
 2. LRS-200-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 17A, tổng công suất là 204W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 89%.
 3. LRS-200-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 8.8A, tổng công suất là 211.2W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 91.5%.
 4. LRS-200-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 4.4A, tổng công suất là 211.2W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 92%.

LRS-350-5, LRS-350-12, LRS-350-24, và LRS-350-48

Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu LRS-350-5, LRS-350-12, LRS-350-24, và LRS-350-48, cung cấp các điện áp đầu ra khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, viễn thông, tự động hóa và hơn thế nữa.

 • LRS-350-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 60A, tổng công suất là 300W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 85%.
 • LRS-350-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 29A, tổng công suất là 348W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 88.5%.
 • LRS-350-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 14.6A, tổng công suất là 350.4W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 89.5%.
 • LRS-350-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 7.3A, tổng công suất là 350.4W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 92%.

LRS-450-5, LRS-450-12, LRS-450-24, và LRS-450-48

Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu LRS-450-5, LRS-450-12, LRS-450-24, và LRS-450-48, cung cấp các điện áp đầu ra khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, viễn thông, tự động hóa và hơn thế nữa.

 • LRS-450-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 80A, tổng công suất là 400W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 85%.
 • LRS-450-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 37.5A, tổng công suất là 450W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 88%.
 • LRS-450-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 18.8A, tổng công suất là 451.2W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 90%.
 • LRS-450-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 9.4A, tổng công suất là 451.2W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 92%.

LRS-600-5, LRS-600-12, LRS-600-24, và LRS-600-48,

Dòng sản phẩm này bao gồm các mẫu LRS-600-5, LRS-600-12, LRS-600-24, và LRS-600-48, cung cấp các điện áp đầu ra khác nhau phù hợp với nhiều ứng dụng trong công nghiệp, viễn thông, tự động hóa và hơn thế nữa.

 • LRS-600-5: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 5VDC và dòng điện tối đa 120A, tổng công suất là 600W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 85%.
 • LRS-600-12: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 12VDC và dòng điện tối đa 50A, tổng công suất là 600W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 88%.
 • LRS-600-24: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 24VDC và dòng điện tối đa 25A, tổng công suất là 600W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 90%.
 • LRS-600-48: Mẫu này cung cấp điện áp đầu ra 48VDC và dòng điện tối đa 12.5A, tổng công suất là 600W. Hiệu suất của mẫu này là khoảng 92%