cảm biến sensor bắt vạch màu Z3N-TB22 NT6-BW22 KT5W-2N1116 WSC2-H R58ECRGB1

cảm biến sensor bắt vạch màu Z3N-TB22 NT6-BW22 KT5W-2N1116 WSC2-H R58ECRGB1