Bộ điều khiển canh biên sàn biên GB-5, GK-62 moter 90w, 110w, vitme, sensor màu

Bộ điều khiển canh biên sàn biên GB-5, GK-62 moter 90w, 110w, vitme, sensor màu