AC SERVO

Servo SGMSV Yaskawa

GIÁ: LIÊN HỆ
  • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
  • Fax: 086297474  
  • Hotline: 0903 733 151  - 0983 533 151  
  • Email: thaibinhdhl@gmail.com 
Đặt hàng

Please select one table row below: 200V

SGMSV-10A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW 1.0 200 3.18 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-10A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW, with 24VDC Brake 1.0 200 3.18 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-10A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 1.0 200 3.18 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-10A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW, with Oil Seal 1.0 200 3.18 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-15A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW 1.5 200 4.90 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-15A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW, with 24VDC Brake 1.5 200 4.90 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-15A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 1.5 200 4.90 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-15A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW, with Oil Seal 1.5 200 4.90 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-20A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW 2.0 200 6.36 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-20A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW, with 24VDC Brake 2.0 200 6.36 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-20A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 2.0 200 6.36 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-20A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW, with Oil Seal 2.0 200 6.36 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-25A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW 2.5kW 200 7.96 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-25A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW, with 24VDC Brake 2.5kW 200 7.96 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-25A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 2.5kW 200 7.96 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-25A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW, with Oil Seal 2.5kW 200 7.96 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-30A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW 3.0 200 9.80 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-30A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW, with 24VDC Brake 3.0 200 9.80 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-30A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 3.0 200 9.80 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-30A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW, with Oil Seal 3.0 200 9.80 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-40A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW 4.0kW 200 12.6 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-40A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW, with 24VDC Brake 4.0kW 200 12.6 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-40A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 4.0kW 200 12.6 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-40A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW, with Oil Seal 4.0kW 200 12.6 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-50A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW, with 5.0 200 15.8 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-50A3A6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW, with 24VDC Brake 5.0 200 15.8 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-50A3A6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 5.0 200 15.8 20-Bit Absolute Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-50A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW, with Oil Seal 5.0 200 15.8 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-70A3A61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 7.0kW 7.0kW 200 22.3 20-Bit Absolute Straight with key & tap -
SGMSV-70A3A6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 7.0kW, with Oil Seal 7.0kW 200 22.3 20-Bit Absolute Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-10ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW 1.0 200 3.18 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-10ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW, with 24VDC Brake 1.0 200 3.18 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-10ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 1.0 200 3.18 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-10ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.0 kW, with Oil Seal 1.0 200 3.18 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-15ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW 1.5 200 4.90 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-15ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW, with 24VDC Brake 1.5 200 4.90 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-15ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 1.5 200 4.90 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-15ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 1.5 kW, with Oil Seal 1.5 200 4.90 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-20ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW 2.0 200 6.36 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-20ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW, with 24VDC Brake 2.0 200 6.36 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-20ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 2.0 200 6.36 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-20ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.0 kW, with Oil Seal 2.0 200 6.36 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-25ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW 2.5kW 200 7.96 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-25ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW, with 24VDC Brake 2.5kW 200 7.96 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-25ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 2.5kW 200 7.96 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-25ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 2.5kW, with Oil Seal 2.5kW 200 7.96 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-30ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW 3.0 200 9.80 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-30ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW, with 24VDC Brake 3.0 200 9.80 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-30ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 3.0 200 9.80 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-30ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 3.0 kW, with Oil Seal 3.0 200 9.80 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-40ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW 4.0kW 200 12.6 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-40ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW, with 24VDC Brake 4.0kW 200 12.6 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-40ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 4.0kW 200 12.6 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-40ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 4.0kW, with Oil Seal 4.0kW 200 12.6 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-50ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW 5.0 200 15.8 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-50ADA6C Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW, with 24VDC Brake 5.0 200 15.8 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake
SGMSV-50ADA6E Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW, with 24VDC Brake & Oil Seal 5.0 200 15.8 20-Bit Incremental Straight with key & tap 24VDC Brake & Oil Seal
SGMSV-50ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 5.0 kW, with Oil Seal 5.0 200 15.8 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal
SGMSV-70ADA61 Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 7.0kW 7.0kW 200 22.3 20-Bit Incremental Straight with key & tap -
SGMSV-70ADA6S Sigma-5 Servo Motors, SGMSV, 200V, rated output = 7.0kW, with Oil Seal 7.0kW 200 22.3 20-Bit Incremental Straight with key & tap Oil Seal

Sản phẩm cùng loại

r5b

mhcamung

Lượt truy cập

6064211
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
3834
14247
33948
Thông số chức năng Loại màn hình TFT LCD màu Kích thước màn hình 10.4 " Độ phân giải 640 X 480 pixel...
Ngày nay có rất nhiều dòng cảm biến ra đời từ nhiều hãng như Omron, Sick, Julong, Riko... với nhiều tính năng cũng như...
Là thiết bị làm thay đổi tần số dòng điện trong cuộn dây bên trong động cơ spindle, qua đó điều khiển tốc độ...
Biến tần 1 pha là loại biến tần ngõ vào 1 pha 220V, ngõ ra là 3 pha 220V. Biến tần 1 pha này dùng cho loại động cơ 3 pha...

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

Trụ sở: 97/4 KP.2, P. Thới An, Q.12, TPHCM

    VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P13, Q.Tân Bình, TPHCM

028.6297.4701 / 702 / 703

thaibinhdhl@gmail.com

Thống kê truy cập

Hôm nay
Hôm qua
7 ngày qua
Lượt truy cập:
3834
14247
33948
6064211